Bài kiểm tra Online

  • Thời gian nộp bài Không có thời gian nộp bài
  • Điểm 19
  • Câu hỏi 15
  • Giới Hạn Thời Gian 30 phút

Giáo viên

Các bạn nhớ đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé.

Chỉ có người dùng đã đăng kí và ghi danh mới có thể lấy được các đề kiểm tra đã chấm.