Interview Internship

Interview Internship

Mô-đun khóa học

Bài kiểm tra

Bài kiểm tra
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Bài kiểm tra 19758    
 • > Bài kiểm tra Online
  Bài kiểm tra Online Bài kiểm tra Online
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Screen Shot 2022-04-15 at 13.37.57.png
  Screen Shot 2022-04-15 at 13.37.57.png Screen Shot 2022-04-15 at 13.37.57.png
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Chua%CC%82%CC%89n A - Bo%CC%A3%CC%82 tie%CC%82u chua%CC%82%CC%89n ve%CC%82%CC%80 Ky%CC%83 na%CC%86ng%2C na%CC%86ng lu%CC%9B%CC%A3c cu%CC%89a gia%CC%81o vie%CC%82n trong da%CC%A3y ho%CC%A3c tru%CC%9B%CC%A3c tuye%CC%82%CC%81n %28inacol%29.pdf
  Chua%CC%82%CC%89n A - Bo%CC%A3%CC%82 tie%CC%82u chua%CC%82%CC%89n ve%CC%82%CC%80 Ky%CC%83 na%CC%86ng%2C na%CC%86ng lu%CC%9B%CC%A3c cu%CC%89a gia%CC%81o vie%CC%82n trong da%CC%A3y ho%CC%A3c tru%CC%9B%CC%A3c tuye%CC%82%CC%81n %28inacol%29.pdf Chua%CC%82%CC%89n A - Bo%CC%A3%CC%82 tie%CC%82u chua%CC%82%CC%89n ve%CC%82%CC%80 Ky%CC%83 na%CC%86ng%2C na%CC%86ng lu%CC%9B%CC%A3c cu%CC%89a gia%CC%81o vie%CC%82n trong da%CC%A3y ho%CC%A3c tru%CC%9B%CC%A3c tuye%CC%82%CC%81n %28inacol%29.pdf
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > report.pdf
  report.pdf report.pdf
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Nguyen Vuong Kim Ngan_DH18NV_Yeu-to-ki-ao-trong-sang-tac-cua-Kafka.doc
  Nguyen Vuong Kim Ngan_DH18NV_Yeu-to-ki-ao-trong-sang-tac-cua-Kafka.doc Nguyen Vuong Kim Ngan_DH18NV_Yeu-to-ki-ao-trong-sang-tac-cua-Kafka.doc
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > 2_HK203_Form_CT_TTTN.docx
  2_HK203_Form_CT_TTTN.docx 2_HK203_Form_CT_TTTN.docx
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
   
điểm tối thiểu phải xem phải nộp phải đóng góp